Forretningsbetingelser

Majileikwa Engineering generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ("Forretningsbetingelser") gælder for alle aftaler om Majileiikwa Engineering salg og levering af serviceydelser.

2. Aftalegrundlag

Medmindre andet er aftalt skriftligt, er disse forretningsbetingelser gældende for alle aftaleforhold imellem kunden og rådgiveren. Aftaleforhold er derudover omfattet af "Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed" ABR18. Kunden accepterer disse betingelser ved skriftlig eller mundtlig accept på det af rådgiveren fremsendte tilbud.

3. Ydelser og levering: 

Majileikwa Engineering tilbyder en række ingeniørydelser inden for byggeprojekter. Vores ydelser omfatter, men er ikke begrænset til, rådgivning, projektering, kontrol og assistance i forbindelse med byggeprojekter.

4. Priser og Betaling: 

Priser for vores ydelser vil blive aftalt på forhånd med kunden og vil fremgå af det indgåede kontraktgrundlag. Betalingsbetingelserne vil ligeledes være specificeret i kontrakten.

5. Ansvarsforsikring: 

Majileikwa Engineering har en professionel ansvarsforsikring, som dækker personskade, formuetab og tingskade. Forsikringsdækningen og beløbene vil være i overensstemmelse med gældende standarder.

6. Fortrolighed: 

Alle oplysninger og data, der deles med Majileikwa Engineering, behandles fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra kunden.

7. Afbestilling og Ændringer: 

Afbestilling af aftalte ydelser skal ske skriftligt og i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i kontrakten. Ændringer i omfanget af ydelser skal aftales skriftligt mellem parterne.

8. Gældende Standarder: 

Majileikwa Engineering forpligter sig til at overholde alle gældende standarder og regler inden for ingeniørfaget og byggeri.

9. Varighed: 

Disse forretningsbetingelser er gældende fra det tidspunkt, hvor de accepteres af kunden, og indtil ydelserne er fuldført i henhold til kontrakten.

10. Kommunikation

Der foregår normalt kommunikation via e-mail, og de fremsendte e-mails gemmes i Majileikwa's e-mail-system.

11. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Majileikwa Engineering's udførelse af serviceydelser tilhører ME og ME har derfor fuld rettighed til at genbruge alle dele af dette.

12. Lovvalg og Tvister:

Eventuelle tvister mellem parterne vil blive afgjort i henhold til dansk ret. Voldgift kan aftales, hvis det er nødvendigt, og parterne er uenige om en løsning. Der henvises til §59-§63 i ABR18.

Kontakt os for yderligere information eller specifikke detaljer vedrørende vores forretningsbetingelser.